Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2014

9237 7faa 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatransfuzja- transfuzja-
malinowepole
4977 3658
Reposted fromretaliate retaliate viatruustme truustme

June 23 2014

malinowepole
malinowepole
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"

June 22 2014

malinowepole
0321 37fb
Reposted fromnyaako nyaako viagawecka gawecka
malinowepole
0369 be70
Reposted fromlaaadyinblack laaadyinblack viagawecka gawecka
malinowepole
3622 17a0
Reposted frompomsa pomsa viasoupdoup soupdoup
6469 2f48
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasoupdoup soupdoup
malinowepole
Nie wiem, dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież Ty się zdarzyłeś.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasoupdoup soupdoup
malinowepole

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viasoupdoup soupdoup
malinowepole
Zaczęło się wszystko nagle i tak samo się skończyło.
malinowepole
8868 77af
Reposted fromaunds aunds
malinowepole
9052 2665


Nadchodzi znów sztorm
Bo znów każde z nas kłamie.
Reposted fromzenibyja zenibyja

June 19 2014

malinowepole
8856 7ed0
Reposted fromalcohol alcohol
malinowepole
4406 cf20
Reposted fromleukopenia leukopenia viaalcohol alcohol
malinowepole
7642 8eb9
malinowepole

June 18 2014

malinowepole
4687 fb10 500
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viadzieckorapu dzieckorapu

June 17 2014

malinowepole
8736 5cf3 500
Reposted fromfoods foods viatastewords tastewords

June 16 2014

5014 9739
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl